About

ความสุข และความทุกข์ เป็นของคู่กัน

เมื่อความทุกข์เกิด ความสุขก็ดับไป

เมื่อความสุขเกิด ความทุกข์ก็ดับไป

ผู้คนจึงมักแสวงหาความสุข เพื่อให้ตนพ้นไปจากความทุกข์

โดยไม่เคยรู้ว่า เมื่อความสุขนั้นดับไป มันก็จะเกิดความทุกข์

และเมื่อความทุกข์ดับไป มันก็จะเกิดความสุขขึ้นเช่นกัน

ดังนั้น ความสุขจึงอยู่ที่ตัวของเรานี้เอง ไม่ต้องไปหาไกลที่ไหน มองเห็นทุกข์ในตัวของเรา และดับทุกข์นั้นได้นั่นแหละ ความทุกข์ก็จะดับไป ความสุขก็จะปรากฏขึ้นมาแทนที่

แล้วเมื่อค้นพบความสุขก็มาร่วมแบ่งปันว่าทำอย่างไรจึงจะมีความสุขกับชีวิตให้แก่กันและกัน