ความสุขกับชีวิต

ผู้คนมากมายมักมีคำถามเกี่ยวกับชีวิต ว่าจะต้องทำอย่างไรจึงจะมีความสุขในชีวิต และพ้นไปจากความทุกข์ ที่เกิดจากโรคร้ายบ้าง ความขาดแคลนบ้าง ความอึดอัดคับข้องใจบ้าง ความไม่ปรกติในร่างกายบ้าง เป็นต้น ซึ่งความรักสุข เกลียดทุกข์ ของมนุษย์นี้ ทำให้มนุษย์แสวงหาที่พี่งพิง จากมนุษย์บ้าง อนุษย์บ้าง สถานที่บ้าง หรือสิ่งของบ้าง เพราะมนุษย์เหล่านั้นเชื่อว่ามันจะทำให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้น และทุกข์น้อยลง จนทำให้ เกิดคำสอน ตำรา ปรัชญา ความเชื่อ หรือ พิธีกรรมที่หลากหลาย

การทำตามคำสอน ตำรา ปรัชญา ความเชื่อ หรือ พิธีกรรมที่หลากหลาย นั้นบางครั้งก็ทำให้สมความปรารถนาได้บ้าง บางครั้งก็ไม่ได้ส่งผลอะไรเลย แล้วมนุษย์ก็แสวงหาที่พึ่งพิงใหม่ต่อไป ไม่มีที่สิ้นสุด

แต่มีคำสอนหนึ่ง ที่ยั่งยืนมากกว่า 2,500 ปี แล้ว ซึ่งผู้ที่เข้ามาศึกษา และปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง ก็มักเกิดสิ่ง​ดีในชีวิต​มากขึ้น​ เรื่อง​ไม่ดี​น้อย​ลงไปตามลำดับ​ และ​ความ​ทุกข์​นั้น​ก็เบาบางลงในทุก​ลมหายใจ คำสอน​นั่น​คือ คำสอน​ของ​พระสัมมาสัมพุทธเจ้า​ ที่เรียกกันว่า พระธรรม นั่นเอง

พระธรรมจะชี้ให้เห็นว่า อะไรเป็นอะไร ธรรมใดเป็นกุศล ธรรมใดเป็นอกุศล หากได้ศึกษาเรียนรู้กันอย่างถูกต้องแล้ว จะเห็นว่า ธรรมะ นั้น ไม่ใช่เรื่องไกลตัว ไม่ใช่เรื่องซับซ้อน มันอยู่ในตัวเรา อยู่ในทุกลมหายใจ ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เรียนรู้ เข้าใจ และปฏิบัติอย่างถูกต้องหรือไม่เท่านั้น

สำหรับการปฏิบัติตามธรรมนั้น ก็มีวิธีการที่เรียบง่าย ไม่มีอะไรซับซ้อน ไม่มีพิธีกรรมใดๆ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ย่อการปฏิบัติให้สั้นๆไว้ว่า “จง ละชั่ว ทำดี และทำจิตให้บริสุทธิ์” หรือ ย่อกว่านั้น ก็คือ “จงอยู่กับลมหายใจ” มีเพียงเท่านี้จริง ๆ แต่ด้วยความไม่รู้ที่เรียกกันว่า อวิชชา ซึ่งอยู่ติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่เกิดนั้น ทำให้มนุษย์ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร ไม่เข้าใจในการปฏิบัติ และมักลังเลสงสัยในการปฏิบัติอยู่เสมอ โดยเฉพาะเรื่องที่ว่า ละชั่ว คือ อะไร ทำดี คือ อะไร และทำอย่างไรจิตจึงจะบริสุทธิ์

ธรรมะตรรกะ จึงได้รวบรวม เรียบเรียง และบอกเล่าเรื่องราวต่าง ที่ใช้หลักธรรม คำสอน ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการทำให้เกิดความสุขในชีวิต มาให้ได้เรียนรู้กัน ฯ ที่นี้