เมื่ออ่อนปัญญา ช่องทางวิบัติก็เกิดได้มหันต์

“เมื่ออ่อนปัญญา ช่องทางวิบัติก็เกิดได้มหันต์”

“เมื่ออ่อนปัญญา ช่องทางวิบัติก็เกิดได้มหันต์”
ตสฺส สํหีรปญฺญสฺส วิวโร ชายเต มหา [๒๗/๒๑๔๑]

Author: DhammaTakka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *