Category: ธรรมตรรกะ

Posted in ธรรมตรรกะ

เมื่อเราเกิดมาใน โลก ก็อย่าได้กังวลว่า โลก ดีหรือไม่ดี
เพราะเมื่อเรา ดี แล้ว โลก ก็จะดีเอง

เมื่อเราเกิดมาใน โลก ก็อย่าได้กังวลว่า โลก ดีหรือไม่ดีเพราะเมื่อเรา ดี แล้ว โลก ก็จะดีเองนั่นเพราะ เราไม่สามารถบังคับเหตุแห่ง ทุกข์ ที่เกิดขึ้นได้แต่เรา ดับทุกข์ ที่เกิดขึ้นได้นั่นเอง

Suffering by Addict การยึดติดกับสิ่งใดย่อมทำให้เป็นทุกข์
Posted in ธรรมตรรกะ

การยึดติดกับสิ่งใดย่อมทำให้เป็นทุกข์

การยึดติดกับสิ่งใดย่อมทำให้เป็นทุกข์ ยิ่งยึดติดกับสิ่งที่คิดว่าเป็นของเราก็ยิ่งทุกข์

สัตว์โลกทั้งหลายต่าง เกิดมาบนฐานแห่งทุกข์
Posted in ธรรมตรรกะ

สัตว์โลกทั้งหลาย

สัตว์โลกทั้งหลายต่าง เกิดมาบนฐานแห่งทุกข์ผู้ที่ไม่เห็นทุกข์ ไม่รู้จักทุกข์ ก็มักแสวงหาความสุขเพราะคิดว่ามีสุขแล้วทุกข์จะหมดไปแต่แท้จริงแล้วสุขก็คือทุกข์อย่างหนึ่งเมื่อได้รับมาโดยไม่เห็นทุกข์ ไม่รู้จักทุกข์แล้วยิ่งสุขเท่าไหร่ ก็จะยิ่งทุกข์มากเท่านั้น

Posted in ธรรมตรรกะ

กฏทองคำ ( The Golden Rule)

วันนี้ได้อ่านโพสต์หนึ่งซึ่งเล่าถึงความไม่พอใจในบริการของพนักงานร้าน IT ยี่ห้อ ผลไม้ สาขาหนึ่งและในคอมเม้นท์ ก็มีบางคนบอกว่าได้รับการบริการไม่ดีในแบบเดียวกัน ในขณะที่บางคนก็บอกว่าเป็นเฉพาะพนักงานบางคนไม่ใช่ทุกคน แล้วจะทำอย่างไรที่จะทำให้มีโอกาสได้รับการบริการที่ดีอยู่เสมอคำตอบนั้นก็คือ กฎทองคำ

มีก็ทุกข์ ไม่มีก็ทุกข์
Posted in ธรรมตรรกะ

มีก็ไม่ทุกข์​ ไม่มีก็ไม่ทุกข์

เรามักทุกข์ เพราะอยากได้ในสิ่งที่เราไม่มี ไม่มีเงิน ก็อยากได้เงิน ไม่มีรถ ก็อยากได้รถ ไม่มีบ้าน ก็อยากได้บ้าน ไม่มีแฟน ก็อยากได้แฟน เมื่อไม่ได้มา ก็ทุกข์ เมื่อได้มาแล้ว รักษาไว้ไม่ได้ ก็ทุกข์ ที่ทุกข์ เพราะเราหลงลืม ไปว่า เราไม่เคยมีสิ่งนั้น มาตั้งแต่แรกดังนั้น… read more มีก็ไม่ทุกข์​ ไม่มีก็ไม่ทุกข์

ชีวิตเบา ก็เป็นสุข
Posted in ธรรมตรรกะ

ชีวิตเบา ก็เป็นสุข

การมีตัวเรา ของเรา ก็เหมือนการจับถือของนั้นไว้ ยิ่งมีมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งหนักมากเท่านั้น

Posted in ธรรมตรรกะ

ปฏิจจสมุปบาท paṭiccasamuppāda : dependent origination

อิมสฺมึ สติ อิทํ โหติ : เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้ย่อมมี อิมสฺสุปฺปาทา อิทํ อุปฺปชฺชติ : เพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น อิมสฺมึ อสติ อิทํ น โหติ : เมื่อสิ่งนี้ไม่มี… read more ปฏิจจสมุปบาท paṭiccasamuppāda : dependent origination