Category: บทกลอน

ยามเมื่ออยู่ ดีไว้ ให้โลกเห็น
Posted in บทกลอน

ยามเมื่ออยู่ ดีไว้ ให้โลกเห็น

ยามเมื่ออยู่ ดีไว้ ให้โลกเห็น ยามเมื่อเย็น เป็นร่ม ห่มลูกหลาน ยามเมื่อล้ม ฝากชื่อ ไว้ลือนาม ให้ผู้คน ทำตาม ในความดี.