Category: Uncategorized

Posted in Uncategorized

ทำความดี ความชั่ว แล้วก็จำไม่ได้ มันจะมีประโยชน์อะไร?

บางคนอาจสงสัยว่าเราทำความดี ความชั่ว แล้วก็จำไม่ได้ มันจะมีประโยชน์อะไร? ที่จริงแล้ว มันไม่มีประโยชน์อะไรที่จำต่างหาก เพราะอย่างไรแล้ว ผลของความดี และความชั่วที่ได้กระทำไปมันก็เริ่มส่งผลต่อเนื่อง ณ วินาทีนั้น ที่เราได้ลงมือทำลงไปแล้ว ดังนั้น การทำความดี ละความชั่ว จึงเป็นสิ่งที่ควรกระทำอยู่ตลอดทุกลมหายใจ เมื่อถึง ณ เวลาหนึ่ง เราจะได้ไม่ต้องพูดประโยคที่ว่า… read more ทำความดี ความชั่ว แล้วก็จำไม่ได้ มันจะมีประโยชน์อะไร?

Posted in Uncategorized

ก้าวแต่ละก้าวของพี่ตูนให้ข้อคิดอะไร…

ก้าวแต่ละก้าวของพี่ตูนให้ข้อคิดอะไร… 2,192 กิโลเมตร ย่อมมีก้าวแรกทุกหนทางย่อมมีอุปสรรคทุกที่ย่อมมีคนดีคนชั่วการให้ที่ยิ่งใหญ่เกิดได้จากการให้ทีละเล็กละน้อย.​ . .ก้าวทุกก้าว ไม่ใช่ มุ่งสู่เป้าหมายแต่ ก้าวไปมอบความปรารถนาดีให้แก่กัน #ก้าวคนละก้าว#ความสุขกับชีวิต

Posted in Uncategorized

ธรรมที่อาศัยกัน

เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้น สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้ก็ไม่มี เพราะการดับไปของสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงดับไป คือ ธรรมที่อาศัยกัน ไม่ได้หมายถึง เมื่อมีดินสอจึงมียางลบดินสอ เท่านั้นแต่หมายถึง เมื่อมีดินสอเกิดขึ้น จึงมีการเรียกว่า ดินสอ เกิดขึ้นอีกด้วย ธรรมที่อาศัยกันนี้ มีอยู่ทุกหนแห่งตั้งแต่ระดับจักรวาล จนไปถึงอนุภาคที่เล็กที่สุด รวมถึงในร่างกายของเรา… read more ธรรมที่อาศัยกัน

Posted in Uncategorized

อาสาฬหบูชา

อาสาฬหบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาคือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ และ โกณฑัญญะ เป็นคนแรกที่เข้าใจในธรรม จึงขออุปสมบท เป็น พระอัญญาโกณฑัญญะในวันนั้นเอง จึงเกิด พระสาวกองค์แรก และภิกษุองค์แรก ทำให้พระรัตนตรัย ครบองค์ ๓ พระพุทธเจ้า แสดงธรรมอะไรใน ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ?… read more อาสาฬหบูชา

Posted in Uncategorized

ยิ่งยึดยิ่งทุกข์

เมื่อเรามี อวิชชา คือ ความไม่รู้ เป็นปรกติธรรมดาเราจึงยึดติดว่าสิ่งนั้นของเรา สิ่งนี้ของเราเมื่อสิ่งที่เรายึดว่าเป็นของเรานั้น มีการเสื่อมไป เป็นธรรมดาเราจึงทุกข์จากการเสื่อมไปนั้น เปรียบเหมือน แก้วน้ำ ซึ่งอยู่ในร้านค้า เมื่อมันตกมาแตกเราไม่ทุกข์กับการแตกของแก้วนั้นแต่เมื่อเราซื้อมันมาแล้วยึดว่านี้แก้วของเรา เมื่อแก้วใบเดียวกันนั้นตกแตก เราจึงทุกข์กับการแตกของแก้วใบนั้น ทุกสิ่งในโลกล้วนเป็นเช่นนั้น เมื่อเรายึดว่าสิ่งนั้นเป็นของเราเมื่อสิ่งนั้นเสื่อมไป เป็นธรรมดา เราจึงทุกข์ ดังนั้น เมื่อเรารู้ว่าทุกสิ่งย่อมมีการเสื่อมไปเป็นธรรมดาจึงละจากการยึดติดว่าสิ่งนั้นเป็นของเรา… read more ยิ่งยึดยิ่งทุกข์

Posted in Uncategorized

การบวชที่ไร้ค่า

[๑๖๗] ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! อาชีพต่ำที่สุด ในบรรดาอาชีพทั้งหลาย คือการขอทาน. ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! คำสาปแช่งอย่างยิ่งในโลกนี้คือคำสาปแช่งว่า “แกถือกระเบื้องในมือเที่ยวขอทานเถอะ” ดังนี้ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! กุลบุตรทั้งหลาย เข้าถึงอาชีพนี้เป็นผู้เป็นไปในอำนาจแห่งประโยชน์เพราะอาศัยอำนาจแห่งประโยชน์,ไม่ใช่เป็นคนหนีราชทัณฑ์ ไม่ใช่เป็นขอให้โจรปล่อยตัวไปบวชไม่ใช่เป็นคนหนีหนี้ ไม่ใช่เป็นคนหนีภัยไม่ใช่เป็นคนไร้อาชีพ, จึงบวช,อีกอย่างหนึ่ง กุลบุตรนี้บวชแล้ว โดยที่คิดเช่นนี้ว่าเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกหยั่งเอาแล้ว โดยชาติ ชรา มรณะ… read more การบวชที่ไร้ค่า

ปฏิจจสมุปบาท paṭiccasamuppāda : dependent origination

อิมสฺมึ สติ อิทํ โหติ : เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้ย่อมมี อิมสฺสุปฺปาทา อิทํ อุปฺปชฺชติ : เพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น อิมสฺมึ อสติ อิทํ น โหติ : เมื่อสิ่งนี้ไม่มี… read more ปฏิจจสมุปบาท paṭiccasamuppāda : dependent origination

มาร่วมแบ่งปันกันว่า ทำอย่างไรจึงจะมี “ความสุขกับชีวิต”

ทำอย่างไรถึงจะมีความสุขกับชีวิตทำอย่างไรถึงจะประสพความสำเร็จอย่างมีความสุขทำอย่างไรถึงจะมีชีวิตอยู่ในโลกอย่างมีทุกข์น้อยที่สุด How to manage your life to be Happy person.How to success your life by the Happy way.How to Live… read more มาร่วมแบ่งปันกันว่า ทำอย่างไรจึงจะมี “ความสุขกับชีวิต”