อาสาฬหบูชา

อาสาฬหบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา
คือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ และ โกณฑัญญะ เป็นคนแรกที่เข้าใจในธรรม จึงขออุปสมบท

เป็น พระอัญญาโกณฑัญญะ
ในวันนั้นเอง จึงเกิด พระสาวกองค์แรก และภิกษุองค์แรก ทำให้พระรัตนตรัย ครบองค์ ๓

พระพุทธเจ้า แสดงธรรมอะไรใน ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ?

๑. ไม่ยินดีในส่วนสุดทั้งสอง คือ ไม่แสวงหาความสุข และ ไม่ทำให้ตนเป็นทุกข์ นั้นคือ ปฏิบัติอยู่ในทางสายกลาง อันได้แก่ มรรค มี องค์ 8 ประกอบด้วย ความเห็นชอบ ความคิดชอบ วาจาชอบ ปฏิบัติชอบ เลี้ยงชีพชอบ เพียรชอบ สติชอบ สมาธิชอบ

๒.ความจริงอันประเสริฐ ๔ ประการ ได้แก่ ทุกข์ เหตุเกิดของทุกข์ การดับไปของทุกข์ และหนทางในการดับทุกข์ ซึ่ง หนทางนั้น ก็คือ การไม่ยินดีในส่วนสุดทั้งสอง นั่นเอง

#อาสาฬหบูชา#ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

Author: DhammaTakka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *