มนุษย์ทั้งหลายต่างความคิดต่างความเห็นกัน

นานาทิฏฺฐิเก นานยิสฺสสิ เต

มนุษย์ทั้งหลายต่างความคิดต่างความเห็นกัน
ท่านจะกำหนดให้คิดเห็นเหมือนกันหมด เป็นไปไม่ได้

บาลี ๒๙/๗๓๐, อมฤตพจนา พุทธศาสนสุภาษิต หน้าที่ ๑

Author: sho

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *