ชีวิตเบา ก็เป็นสุข
Posted in ธรรมตรรกะ

ชีวิตเบา ก็เป็นสุข

การมีตัวเรา ของเรา ก็เหมือนการจับถือของนั้นไว้ ยิ่งมีมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งหนักมากเท่านั้น

Posted in ธรรมตรรกะ

ปฏิจจสมุปบาท paṭiccasamuppāda : dependent origination

อิมสฺมึ สติ อิทํ โหติ : เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้ย่อมมี อิมสฺสุปฺปาทา อิทํ อุปฺปชฺชติ : เพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น อิมสฺมึ อสติ อิทํ น โหติ : เมื่อสิ่งนี้ไม่มี… read more ปฏิจจสมุปบาท paṭiccasamuppāda : dependent origination