มีก็ทุกข์ ไม่มีก็ทุกข์
Posted in ธรรมตรรกะ

มีก็ไม่ทุกข์​ ไม่มีก็ไม่ทุกข์

เรามักทุกข์ เพราะอยากได้ในสิ่งที่เราไม่มี ไม่มีเงิน ก็อยากได้เงิน ไม่มีรถ ก็อยากได้รถ ไม่มีบ้าน ก็อยากได้บ้าน ไม่มีแฟน ก็อยากได้แฟน เมื่อไม่ได้มา ก็ทุกข์ เมื่อได้มาแล้ว รักษาไว้ไม่ได้ ก็ทุกข์ ที่ทุกข์ เพราะเราหลงลืม ไปว่า เราไม่เคยมีสิ่งนั้น มาตั้งแต่แรกดังนั้น… read more มีก็ไม่ทุกข์​ ไม่มีก็ไม่ทุกข์

ชีวิตเบา ก็เป็นสุข
Posted in ธรรมตรรกะ

ชีวิตเบา ก็เป็นสุข

การมีตัวเรา ของเรา ก็เหมือนการจับถือของนั้นไว้ ยิ่งมีมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งหนักมากเท่านั้น

Posted in ธรรมตรรกะ

ปฏิจจสมุปบาท paṭiccasamuppāda : dependent origination

อิมสฺมึ สติ อิทํ โหติ : เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้ย่อมมี อิมสฺสุปฺปาทา อิทํ อุปฺปชฺชติ : เพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น อิมสฺมึ อสติ อิทํ น โหติ : เมื่อสิ่งนี้ไม่มี… read more ปฏิจจสมุปบาท paṭiccasamuppāda : dependent origination