Posted in Uncategorized

ยิ่งยึดยิ่งทุกข์

เมื่อเรามี อวิชชา คือ ความไม่รู้ เป็นปรกติธรรมดาเราจึงยึดติดว่าสิ่งนั้นของเรา สิ่งนี้ของเราเมื่อสิ่งที่เรายึดว่าเป็นของเรานั้น มีการเสื่อมไป เป็นธรรมดาเราจึงทุกข์จากการเสื่อมไปนั้น เปรียบเหมือน แก้วน้ำ ซึ่งอยู่ในร้านค้า เมื่อมันตกมาแตกเราไม่ทุกข์กับการแตกของแก้วนั้นแต่เมื่อเราซื้อมันมาแล้วยึดว่านี้แก้วของเรา เมื่อแก้วใบเดียวกันนั้นตกแตก เราจึงทุกข์กับการแตกของแก้วใบนั้น ทุกสิ่งในโลกล้วนเป็นเช่นนั้น เมื่อเรายึดว่าสิ่งนั้นเป็นของเราเมื่อสิ่งนั้นเสื่อมไป เป็นธรรมดา เราจึงทุกข์ ดังนั้น เมื่อเรารู้ว่าทุกสิ่งย่อมมีการเสื่อมไปเป็นธรรมดาจึงละจากการยึดติดว่าสิ่งนั้นเป็นของเรา… read more ยิ่งยึดยิ่งทุกข์

Posted in Uncategorized

การบวชที่ไร้ค่า

[๑๖๗] ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! อาชีพต่ำที่สุด ในบรรดาอาชีพทั้งหลาย คือการขอทาน. ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! คำสาปแช่งอย่างยิ่งในโลกนี้คือคำสาปแช่งว่า “แกถือกระเบื้องในมือเที่ยวขอทานเถอะ” ดังนี้ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย! กุลบุตรทั้งหลาย เข้าถึงอาชีพนี้เป็นผู้เป็นไปในอำนาจแห่งประโยชน์เพราะอาศัยอำนาจแห่งประโยชน์,ไม่ใช่เป็นคนหนีราชทัณฑ์ ไม่ใช่เป็นขอให้โจรปล่อยตัวไปบวชไม่ใช่เป็นคนหนีหนี้ ไม่ใช่เป็นคนหนีภัยไม่ใช่เป็นคนไร้อาชีพ, จึงบวช,อีกอย่างหนึ่ง กุลบุตรนี้บวชแล้ว โดยที่คิดเช่นนี้ว่าเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกหยั่งเอาแล้ว โดยชาติ ชรา มรณะ… read more การบวชที่ไร้ค่า

Posted in ธรรมตรรกะ

กฏทองคำ ( The Golden Rule)

วันนี้ได้อ่านโพสต์หนึ่งซึ่งเล่าถึงความไม่พอใจในบริการของพนักงานร้าน IT ยี่ห้อ ผลไม้ สาขาหนึ่งและในคอมเม้นท์ ก็มีบางคนบอกว่าได้รับการบริการไม่ดีในแบบเดียวกัน ในขณะที่บางคนก็บอกว่าเป็นเฉพาะพนักงานบางคนไม่ใช่ทุกคน แล้วจะทำอย่างไรที่จะทำให้มีโอกาสได้รับการบริการที่ดีอยู่เสมอคำตอบนั้นก็คือ กฎทองคำ

ตาบอดคลำช้าง

ตาบอดคลำช้าง แท้จริงแล้วปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น มักเกิดจากการที่คนส่วนหนึ่งมองความจริงเพียงด้านเดียว แล้วคนเหล่านั้นก็ยึดความจริงเพียงด้านเดียวนั้น ว่าเป็นความจริงไปเสียทั้งหมด ดังเรื่อง ตาบอดคลำช้าง ที่มีอยู่ว่า ณ เมืองหนึ่ง มีความวุ่นวายเกิดขึ้นในเมือง ผู้คนทะเลาะกันเพราะต่างเชื่อในทฤษฏีของตนว่าอย่างนี้จริง อย่างนี้ถูกต้อง เจ้าเมืองจึงเรียกชุมนุมคนในเมือง แล้วนำช้างเชือกหนึ่งมาไว้ที่กลางลาน หลังจากนั้นจึงสั่งให้ นำคนตาบอดแต่กำเนิดทั้งเมืองมา ยืนใกล้กับงวงช้างบ้าง งาช้างบ้าง… read more ตาบอดคลำช้าง

Posted in ธรรมตรรกะ

มีก็ไม่ทุกข์​ ไม่มีก็ไม่ทุกข์

เรามักทุกข์ เพราะอยากได้ในสิ่งที่เราไม่มี ไม่มีเงิน ก็อยากได้เงิน ไม่มีรถ ก็อยากได้รถ ไม่มีบ้าน ก็อยากได้บ้าน ไม่มีแฟน ก็อยากได้แฟน เมื่อไม่ได้มา ก็ทุกข์ เมื่อได้มาแล้ว รักษาไว้ไม่ได้ ก็ทุกข์ ที่ทุกข์ เพราะเราหลงลืม ไปว่า เราไม่เคยมีสิ่งนั้น มาตั้งแต่แรกดังนั้น… read more มีก็ไม่ทุกข์​ ไม่มีก็ไม่ทุกข์

Posted in ธรรมตรรกะ

ชีวิตเบา ก็เป็นสุข

การมีตัวเรา ของเรา ก็เหมือนการจับถือของนั้นไว้ ยิ่งมีมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งหนักมากเท่านั้น

ปฏิจจสมุปบาท paṭiccasamuppāda : dependent origination

อิมสฺมึ สติ อิทํ โหติ : เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้ย่อมมี อิมสฺสุปฺปาทา อิทํ อุปฺปชฺชติ : เพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น อิมสฺมึ อสติ อิทํ น โหติ : เมื่อสิ่งนี้ไม่มี… read more ปฏิจจสมุปบาท paṭiccasamuppāda : dependent origination

มาร่วมแบ่งปันกันว่า ทำอย่างไรจึงจะมี “ความสุขกับชีวิต”

ทำอย่างไรถึงจะมีความสุขกับชีวิตทำอย่างไรถึงจะประสพความสำเร็จอย่างมีความสุขทำอย่างไรถึงจะมีชีวิตอยู่ในโลกอย่างมีทุกข์น้อยที่สุด How to manage your life to be Happy person.How to success your life by the Happy way.How to Live… read more มาร่วมแบ่งปันกันว่า ทำอย่างไรจึงจะมี “ความสุขกับชีวิต”