Tag: ความสุขกับชีวิต

Posted in บทกลอน

ยามเมื่ออยู่ ดีไว้ ให้โลกเห็น

ยามเมื่ออยู่ ดีไว้ ให้โลกเห็น ยามเมื่อเย็น เป็นร่ม ห่มลูกหลาน ยามเมื่อล้ม ฝากชื่อ ไว้ลือนาม ให้ผู้คน ทำตาม ในความดี.

Wisdom
Posted in พุทธวจน

เข้าใจธรรมแม้บทเดียว ก็เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล

เข้าใจธรรมแม้บทเดียว ก็เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล

Posted in ข้อคิดจากข่าวดัง

ปัจจัยของการมีความสุขที่แท้จริง

ปัจจัยของการมีความสุขที่แท้จริง คือ การใช้ชีวิตอยู่บนความไม่ประมาท หากได้ติดตามข่าวสาร หรือสังเกตุผู้คนรอบข้าง เรามักจะเห็นผลของกรรมที่เกิดจากความประมาทในการใช้ชีวิตอยู่บ่อยครั้ง ไม่ว่าจะเป็นความประมาทจากความตั้งใจ หรือประมาทโดยความไม่รู้ ซึ่งความประมาทนั้นจะส่งผลกรรมสี่ลักษณะ คือ 
หนึ่งไม่บังเกิดผล สองบังเกิดผลในปัจจุบัน สามบังเกิดผลในเวลาถัดไป สี่บังเกิดผลในเวลาถัดไปอีก เช่น เมื่อเราตำหนิใครซักคนหนึ่ง แต่คนที่ถูกเราตำหนินั้น เคยได้รับความช่วยเหลือจากเราไว้ จึงทำให้การตำหนินั้น ก็ไม่ส่งผลใดกับเรา… read more ปัจจัยของการมีความสุขที่แท้จริง

Suffering by Addict การยึดติดกับสิ่งใดย่อมทำให้เป็นทุกข์
Posted in ธรรมตรรกะ

การยึดติดกับสิ่งใดย่อมทำให้เป็นทุกข์

การยึดติดกับสิ่งใดย่อมทำให้เป็นทุกข์ ยิ่งยึดติดกับสิ่งที่คิดว่าเป็นของเราก็ยิ่งทุกข์

สัตว์โลกทั้งหลายต่าง เกิดมาบนฐานแห่งทุกข์
Posted in ธรรมตรรกะ

สัตว์โลกทั้งหลาย

สัตว์โลกทั้งหลายต่าง เกิดมาบนฐานแห่งทุกข์ผู้ที่ไม่เห็นทุกข์ ไม่รู้จักทุกข์ ก็มักแสวงหาความสุขเพราะคิดว่ามีสุขแล้วทุกข์จะหมดไปแต่แท้จริงแล้วสุขก็คือทุกข์อย่างหนึ่งเมื่อได้รับมาโดยไม่เห็นทุกข์ ไม่รู้จักทุกข์แล้วยิ่งสุขเท่าไหร่ ก็จะยิ่งทุกข์มากเท่านั้น

Posted in ธรรมตรรกะ

กฏทองคำ ( The Golden Rule)

วันนี้ได้อ่านโพสต์หนึ่งซึ่งเล่าถึงความไม่พอใจในบริการของพนักงานร้าน IT ยี่ห้อ ผลไม้ สาขาหนึ่งและในคอมเม้นท์ ก็มีบางคนบอกว่าได้รับการบริการไม่ดีในแบบเดียวกัน ในขณะที่บางคนก็บอกว่าเป็นเฉพาะพนักงานบางคนไม่ใช่ทุกคน แล้วจะทำอย่างไรที่จะทำให้มีโอกาสได้รับการบริการที่ดีอยู่เสมอคำตอบนั้นก็คือ กฎทองคำ

ตาบอดคลำช้าง : Dhammatakka
Posted in นิทาน

ตาบอดคลำช้าง

ตาบอดคลำช้าง แท้จริงแล้วปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น มักเกิดจากการที่คนส่วนหนึ่งมองความจริงเพียงด้านเดียว แล้วคนเหล่านั้นก็ยึดความจริงเพียงด้านเดียวนั้น ว่าเป็นความจริงไปเสียทั้งหมด ดังเรื่อง ตาบอดคลำช้าง ที่มีอยู่ว่า ณ เมืองหนึ่ง มีความวุ่นวายเกิดขึ้นในเมือง ผู้คนทะเลาะกันเพราะต่างเชื่อในทฤษฏีของตนว่าอย่างนี้จริง อย่างนี้ถูกต้อง เจ้าเมืองจึงเรียกชุมนุมคนในเมือง แล้วนำช้างเชือกหนึ่งมาไว้ที่กลางลาน หลังจากนั้นจึงสั่งให้ นำคนตาบอดแต่กำเนิดทั้งเมืองมา ยืนใกล้กับงวงช้างบ้าง งาช้างบ้าง… read more ตาบอดคลำช้าง